Hyggelig benk i gangen nyfløyen.
Utsikt i solnedgang
Utsikt fra gangen i nyfløyen mot skoputten

Personvern, cookies og GDPR

Håndtering av personopplysninger

Vi i Danebu Kongsgaard AS bruker Klarna som leverandøren av kassen vår. Dette innebærer at vi kan overføre dine personopplysninger i form av kontakt- og ordredetaljer til Klarna når siden med kassen er lastet opp, for at Klarna skal håndtere ditt kjøp. Dine overførte personopplysninger blir behandlet i tråd medKlarnas egen databeskyttelsesinformasjon.

Vi i Danebu Kongsgaard AS og destinasjonen der du bestiller, kjøper eller besøker ("Danebu Kongsgaard", "vi", "vår" og "oss") behandler dine personopplysninger. Når du kontakter oss, bestiller, kjøper eller besøker oss, behandler vi dine personopplysninger til å: administrere din bestilling, kjøp og opphold, f.eks. å kommunisere og tilby kundeservice; holde styr på eventuelle allergier og lignende informasjon som er relevant for oppholdet ditt; lar deg bruke MinSide; lagre informasjon for å gi deg en best mulig opplevelse når du besøker oss neste gang; sende relevante tilbud og informasjon før, under og etter oppholdet (mail/SMS); og sende spørreundersøkelser under og etter oppholdet. Du kan når som helst velge å melde deg av våre nyhetsbrev. I så fall vil vi lagre informasjonen din i en "avmeldingsliste".

Når du velger å abonnere på nyhetsbrev, behandler vi i Danebu Kongsgaard AS og destinasjonen der du velger å abonnere på våre nyhetsbrev («Danebu Kongsgaard», «vi», «vår» og «oss») personopplysningene dine etter behov for å: sende nyhetsbrev til deg; og analysere hvordan nyhetsbrev brukes (f.eks. hva du klikker på) for å forbedre og utvikle dem. Vi sender kun ut nyhetsbrev til de som selv velger å abonnere. Du kan når som helst velge å melde deg av våre nyhetsbrev. I så fall vil vi lagre informasjonen din i en "avmeldingsliste".

Cookies

Vi i Danebu Kongsgaard AS bruker cookies for å gjøre din brukeropplevelse bedre. Alle tredjeparter benytter seg av databehandleravtaler som er godkjent i henhold til GDPR.

Cookies også kalt informasjonskapsler brukes av de fleste nettsider og kan regnes som en standard teknologi i dag. Når du besøker en nettside er cookies en liten mengde tekst som lagres av nettleseren din. Det er flere grunner til å brukes cookies, det brukes blant annet i statistikk for å gjøre nettsiden bedre, for å gjøre annonser mer relevante og bedre. Eller når du logger inn på en nettside eller for å se om du deler informasjon fra nettsiden på sosiale medier.

De fleste nettlesere er innstilt på å akseptere cookies automatisk, du kan velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Det eneste du må være oppmerksom på da er at det kan føre til at mange nettsider inkludert vår “danebu.no” ikke vil levere optimalt.

Her kan du se hvordan du administrerer cookies i de ulike nettleserne.

Chrome
Safari
Internet Explorer
Edge
Firefox
Opera

Hvis du velger å ikke akseptere cookies risikerer du at brukeropplevelsen blir nedsatt.

Dine innstillinger for cookies.

FUNKSJONER

Disse cookiesene vil alltid være aktivert siden de er nødvendige for danebu.no sine grunnleggende funksjoner. I tillegg har cookiesene funksjoner i tilknytning til ivaretakelse av nettstedets sikkerhet og drift i samsvar med gjeldende regler. Dette inkluderer cookies som gjør at du blir husket når du besøker nettsiden innenfor én enkelt økt eller, hvis du ber om det, fra økt til økt.

YTELSE

Vi bruker Google Analytics for å spore atferden inne på nettsiden. Dette gjør vi for at du skal få den beste brukeropplevelsen. Vi sporer atferden på nettsiden for å kunne forbedre funksjonene. Cookies som også går inn under ytelse er med på å gjøre nettsiden raskere og ytelsen bedre. Skrur du av cookisene for ytelse så kan det føre til at den svarer dårligere og brukeropplevelsen vil bli dårligere.

ANNONSER OG SOSIALE MEDIER

Disse cookisene brukes for at du kan koble deg til de ulike sosiale mediene du bruker. Dette gjør det mulig for deg å dele innhold fra danebu.no via sosiale medier. Cookies som blir brukt i forbindelse med annonsering (tredjepart), blir brukt slik at annonseringen blir best mulig tilpasset dine interesser, både innenfor og utenfor danebu.no. I enkelte tilfeller kan disse cookisene innebære behandling av dine personopplysninger.
Ulemper med å deaktivere disse cookisene er at du risikerer å bli eksponert for annonser som ikke er relevante. Det er ikke lett å koble til med profil fra sosiale medier og vanskeligere å dele innhold på sosiale medier.

ENDRINGER AV DANEBU KONGSGAARD AS PERSONVERNS-POLICY

Gjeldende lover og vår praksis forandres over tid. Dersom vi oppdaterer vår Policy, vil vi legge ut disse endringene på danebu.no/privacy

SPØRSMÅL OG TILBAKEMELDINGER

Vi tar gjerne imot spørsmål, kommentarer og enhver bekymring du har om vår policy eller praksis angående personvern. Dersom du ønsker å gi oss tilbakemelding, eller har spørsmål eller bekymringer, vennligst ta kontakt med oss. Send en e-post til post@danebu.no

SLIK ADMINISTRERER DU INFORMASJONSKAPSLER SELV

Hvis det er ønskelig å administrere cookies fra din egen nettleser. Så må du følge oppskriften som er for hver nettleser listet opp under. Fremgangsmåte vil variere fra ulike nettleser du bruker. Via disse lenkene finner du informasjon om hvordan du velger å blokkere og slette cookies selv:

Chrome
Safari
Internet Explorer
Edge
Firefox
Opera

Privacy policy, cookies and GDPR

Date processing

We use Klarna as the provider of our checkout. This means that we might transfer your personal data in the form of contact and order details to Klarna when the checkout is loaded, in order for Klarna to manage your purchase. Your personal data transferred is processed in line withKlarna’s own privacy notice.

We at Danebu Kongsgaard AS and the destination where you order, buy or visit ("Danebu Kongsgaard", "we", "our" and "us") process your personal data. When you contact us, order, buy or visit us, we process your personal data to: manage your order, purchase and stay, e.g. to communicate and provide customer service; keep track of any allergies and similar information relevant to your stay; allows you to use MySide; store information to give you the best possible experience when you next visit us; send relevant offers and information before, during and after the stay (email/SMS); and send out surveys during and after your stay. You can choose to unsubscribe from our newsletters at any time. In that case, we will store your information in an "unsubscribe list".

When you choose to subscribe to the newsletter, we at Danebu Kongsgaard AS and the destination where you choose to subscribe to our newsletter ("Danebu Kongsgaard", "we", "our" and "us") process your personal data as necessary to: send you newsletters; and analyze how newsletters are used (e.g. what you click on) to improve and develop them. We only send newsletters to those who choose to subscribe. You can choose to unsubscribe from our newsletters at any time. In that case, we will store your information in an "unsubscribe list".

Cookies

We at Danebu Kongsgaard AS use cookies to improve your user experience. All third parties use data processor agreements that have been approved in accordance with the GDPR.

Cookies are used by most websites and can be considered as a standard technology today. When you visit a website, cookies are a small amount of text stored by your browser. There are several reasons to use cookies, it is used in statistics, among other things, to make the website better, to make ads more relevant and better. Or when you log in to a website or to see if you share information from the website on social media.

Most browsers are set to accept cookies automatically, you can choose to change the settings so that cookies are not accepted. The only thing you need to be aware of then is that it can lead to many websites including our "danebu.no" not delivering optimally.

Here you can see how to manage cookies in the various browsers.

Chrome
Safari
Internet Explorer
Edge
Firefox
Opera

If you choose not to accept cookies, you risk that the user experience will be reduced.

Your cookie settings.

FUNCTIONAL

These cookies will always be activated since they are necessary for danebu.no's basic functions. In addition, the cookies have functions in connection with safeguarding the website's security and operation in accordance with current rules. This includes cookies that allow you to be remembered when you visit the website within a single session or, if you request it, from session to session.

PERFORMANCE

We use Google Analytics to track the behavior inside the website. We do this so that you get the best user experience. We track the behavior of the website in order to improve the features. Cookies that are also included in performance help to make the website faster and performance better. If you turn off the cookies for performance, it can lead to it responding less and the user experience will be worse.

ADS AND SOCIAL MEDIA

These cookies are used so that you can connect to the various social media you use. This makes it possible for you to share content from danebu.no via social media. Cookies that are used in connection with advertising (third party), are used so that the advertising is best adapted to your interests, both within and outside danebu.no. In some cases, these cookies may involve the processing of your personal information. Here you can read more about how we at Danebu Kongsgaard AS process personal information.
Disadvantages of disabling these cookies are that you risk being exposed to ads that are not relevant. It is not easy to connect with a profile from social media and more difficult to share content on social media.

CHANGES TO DANEBU KONGSGAARD ​​AS PRIVACY POLICY

Current laws and our practice change over time. If we update our Policy, we will post these changes at danebu.no/privacy.

QUESTIONS AND FEEDBACK

We welcome questions, comments and any concerns you may have about our privacy policy or practice. If you want to give us feedback, or have questions or concerns, please contact us. Send an e-mail to post@danebu.no.

HOW TO ADMINISE COOKIES YOURSELF

If it is desirable to manage cookies from your own browser. Then you need to follow the recipe that is for each browser listed below. Procedure will vary from different browser you use. Via these links you will find information on how to choose to block and delete cookies yourself:

Chrome
Safari
Internet Explorer
Edge
Firefox
Opera